Projekt

 • /200

 • /200

 • /200 • Vis:   Projektomr.   Indsatsomr.   Aktivitetsomr.    Habitatomr.   §3 omr.

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000

 • /1000


  • Biodiversitet / Lavtvoksende urter / Fremgang Udbredelse > / Afgræsning: det er målet at fremme overdrevsplanterne vilkår gennem rydning af krat og øget afgræsning på såvel sandede som lerede bakker med hver sin flora. Desuden at fremme såvel salttålende som ferske engplanter som gøgeurter, bukkeblad, tvebobaldrian m.fl. ved øget afgræsning af mere eller mindre sumpede enge.

  • Biodiversitet / A: ved at sikre en kontinuerlig afgræsning med kreaturer på enge og overdrev forventes en forbedring af de til knyttede plantesamfund, som ellers i en årrække flere steder er trængt tilbage af dels opvækst af lave krat af brombær, slåen og tjørn m.m. , dels af høje urter og græsser. B: Ved anlæg af i alt 7 nye vådområder er det ønsket at fremme bestanden af stor vandsalamander, således at 3 vandhuller i særlig grad er tilrettelagt for denne art, og de 4 øvrige vandflader er særligt tilrettelagt m.h.p. strandtudse. For sidstnævnte art er målet en fordobling af bestanden på øen.

  • Biodiversitet / Processen i projektet har fulgt følgende faser: 1. sondering af område og problemstilling 2. Drøftelse af projektmuligheder mellem jordejere, Aabenraa Kommune med hjælp fra en ekstern konsulent. 3. Beskrivelse af projekt 4. Ansøgning om tilladelser i h.t. planlov. naturbeskyttelseslov og strandbeskyttelseslinje. 5. Ansøgning til private fonde om delfinansiering 6. Realisering af målsætninger i projektet 7. Afslutning og formidling
 • /3000


 • Max filstørrelse: 10 MB - Gyldige filtyper: pdf, txt, jpg, png

   
  • Titel:
   Filnavn: NaturplejeBarsøLille...
   Dato:
   Position:
   Kompasretning:

   Beskrivelse:Sidst opdateret: 17.03.2015